วิธีการรับ-ส่งไม้คทาที่มีความนิยมใช้ในการแข่งขันของการวิ่งผลัด

1. ลักษณะการส่งไม้คทาในการที่ตีไม้คทาขึ้น ผู้ที่รับไม้คทาต่อจากเพื่อนนั้นจะต้องยื่นมือมาจากด้านหลังโดยให้ลักษณะของปลายนิ้วทั้งหมดให้เฉียงลงมายังบริเวณพื้นของสนามลู่วิ่ง ให้นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือแยกห่างออกกันเล็กน้อยหรือให้มีความพอดีกับไม้คทา และนิ้วที่เหลือให้เรียงชิดติดกันทั้งหมดโดยให้เรียงชิดติดกันกับนิ้วชี้เป็นลำดับ นักกีฬาที่เป็นผู้ส่งนั้นจะต้องส่งปลายไม้คทาอีกด้านหนึ่งให้แก่ผู้รับโดยให้ไม้คทานั้นอยู่ในตำแหน่งที่ตีขึ้น ลักษณะในการส่งนั้นให้ไม้คทาอยู่ระหว่างช่องกลางของหัวแม่ มือและนิ้วชี้ของผู้รับการส่งไม้คทาในลักษณะนี้จะถือว่าเป็นการส่งที่มีความผิดพลาดน้อยที่สุดและมีความแม่นยำสูงในการรับส่งไม้คทา

2. ลักษณะในการส่งไม้คทาโดยผู้รับจะใช้วิธีในการตีไม้คทาลง ลักษณะในการรับไม้คทานักกีฬาที่เป็นผู้รับจะต้องยื่นมือมาจากทางด้านหลังของตนเองโดยให้อยู่ในลักษณะของฝ่ามือที่หงายขึ้นโดยให้นิ้วหัวแม่มือชี้เข้าไปในฝ่ามือด้านในและจะต้องแยกจากนิ้วชี้พอประมาณลักษณะของการแยกออกห่างกันนั้นระหว่างนิ้วโป้งและนิ้วชี้เพื่อช่วยในการรับไม้คทาที่มีความสะดวกยิ่งขึ้นข้อผิดพลาดในการส่งน้อยลง นักกีฬาที่เป็นผู้ส่งจะต้องส่งปลายไม้ของไม้คทาอีกด้านหนึ่งให้กับนักกีฬาที่เป็นผู้รับไม้คทาให้อยู่ในระหว่างง่ามนิ้วชี้และหัวแม่มือ

ก่อนเข้าสู่เขตรับไม้คทา นักกีฬาจะมีความห่างรับส่งแต่ละช่วง 10 เมตรซึ่งเป็นช่วงที่เปิดโอกาสให้นักกีฬาที่เป็นผู้รับไม้คทาได้มีการเพิ่มอัตราในการวิ่งก่อนเข้าเขตรับส่งไม้คทา